Strona główna Rekrutacja Warunki rekrutacji


Warunki rekrutacji

(I STOPIEŃ/JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE) ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW ZE ŚWIADECTW MATURALNYCH
KANDYDACI, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY OD ROKU 2016 W TECHNIKUM I OD ROKU 2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
z wyłączeniem kandydatów na filologię angielską
[PRZEDMIOT 1]
poziom podstawowy lub rozszerzony
[PRZEDMIOT 2]
poziom podstawowy lub rozszerzony
[PRZEDMIOT 3]
jeden do wyboru
poziom rozszerzony
poziom podstawowy
Język ojczysty
Język obcy nowożytni
Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie.
Matematyka.
KANDYDACI, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY W LATACH 2005-2014 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ORAZ W LATACH 2006-2015 W TECHNIKUM
z wyłączeniem kandydatów na filologię angielską
poziom podstawowy lub rozszerzony
poziom podstawowy lub rozszerzony
poziom podstawowy lub rozszerzony
Język ojczysty
Język obcy nowożytni
Matematyka/ Historia/ Biologia (Biologia z higieną i ochroną środowiska)/ Informatyka/ Chemia/ Fizyka z astronomią/ Geografia/ Historia muzyki/ Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Historia sztuki/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski/ Wiedza o społeczeństwie.
KANDYDACI NA KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA
[PRZEDMIOT 1]
poziom podstawowy lub rozszerzony
[PRZEDMIOT 2]
poziom podstawowy lub rozszerzony
Język ojczysty
Język angielski

 

 
 
WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY PUNKTÓW PROCENTOWYCH NA PUNKTY RANKINGOWE

 

DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW
poza filologią angielską i maturą dwujęzyczną
 
Poziom podstawowy
 
0.1 pkt.
(np. 70% x 0.1 = 7 punktów rankingowych)
 
Poziom rozszerzony
 
 
0.15 pkt.
FILOLOGIA ANGIELSKA
 
Język polski poziom podstawowy
 
 
0.1 pkt.
 
Język polski poziom rozszerzony
 
 
0.15 pkt.
 
Język angielski poziom podstawowy
 
 
0.2 pkt.
 
Język angielski poziom rozszerzony
 
 
0.3 pkt.
MATURA DWUJĘZYCZNA
 
0.3 pkt.
 

 

egzamin dojrzałości (tzw. "stara matura")

W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej.
  • wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wynik z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości zostają przeliczone na punkty procentowe wg poniższej tabeli i pomnożone przez współczynnik przeliczeniowy.
Ocena (skala od 2 - 6)
Punkty procentowe
Ocena (skala od 2 - 5)
Punkty procentowe
dopuszczająca
30%
-
-
dostateczna
50%
dostateczna
50%
dobra
70%
dobra
75%
bardzo dobra
90%
bardzo dobra
100%
 
celująca
100%
-
-
  • ustala się współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
    współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych) - punkty procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości.
MATURY ZAGRANICZNE

Strona w trakcie przygotowania.

STUDIA II STOPNIA

Strona w trakcie przygotowania.

SZKOŁA DOKTORSKA AIK

Strona w trakcie przygotowania.

STUDIA PODYPLOMOWE
OLIMPIADY I KONKURSY