Strona główna Rekrutacja Wzory dokumentów


Wzory dokumentów

1. Pełnomocnictwo

W sytuacji gdy kandydat na studia nie może złożyć dokumentów osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w imieniu kandydata dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.  Pełnomocnik musi mieć ze sobą poniższy zestaw dokumentów:

    1. Podpisane przez kandydata Pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się poniżej.
    2. Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu na studia. Więcej w zakładce: [WYMAGANE DOKUMENTY].
    3. Dokument tożsamości pełnomocnika oraz
    4. Oryginał dokumentu tożsamości kandydata lub kopię dokumentu tożsamości kandydata potwierdzoną przez notariusza, dokumenty te należy okazać do wglądu pracownikowi Biura Rekrutacji.

 

2. Podanie o zwrot opłaty

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w Akademii Ignatianum w Krakowie z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi. W takiej sytuacji kandydat na studia musi złożyć w Biurze Rekrutacji podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej, którego wzór znajduje się poniżej.

WAŻNA INFORMACJA:

Do podania nalezy dołączyć dowód wpłaty np. wydruk z wyciągu mobilnego konta bankowego lub potwierdzenie dokonania przelewu z placówki pocztowej (nie akceptujemy zrzutów z ekranów tzw. screen'ów).

 

 

3. Niepełnoletni kandydaci

Więcej informacji w zakładce: [NIEPEŁNOLETNI KANDYDAT].

  •  
4. Wybór zakresu "Arteterapia z tworczą resocjalizacją"

Osoby przyjęte na kierunek Pedagogika, studia II stopnia, studia stacjonarne/niestacjonarne, które chcą ubiegać się o przyjęcie na ścieżkę edukacyjną  "arteterapia z twórczą resocjalizacją", zobowiązane są do dostarczenia deklaracji wyboru zakresu wraz z kompletem dokumentów wymaganych do dokonania wpisu na studia.

 

Więcej informacji o rekrutacji na ww. ścieżkę edukacyjną, znajduje się [TUTAJ].