FAQ

Czy tylko osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z usług BON? 

Oczywiście, że nie. Biuro jest otwarte dla wszystkich osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą realizować toku studiów w trybie standardowym.

Dodatkowo z porady związanej z savoir - vivre wobec osób chorych i osób z niepełnosprawnością może skorzystać każdy student i pracownik AIK.

 

Kto podejmuje decyzje o formie i rodzaju przyznanej pomocy?

Postanowienie o przyznaniu pomocy i jej formie wraz z uzasadnieniem podejmuje właściwy dla wydziału Uczelni Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną pomocą.

 

Czy kandydat na studia może zwrócić się do BON o pomoc?

Oczywiście, kandydaci na studia, którzy chcą skorzystać w postępowaniu kwalifikacyjnym z dostosowania jego formy do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności mogą zgłosić się do BON, aby uzyskać pomoc.

 

Co zrobić jeśli orzeczenie skończy się w trakcie roku akademickiego?

Jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest czasowe i wygaśnie w trakcie trwania roku akademickiego, a student otrzyma kolejne orzeczenie powinien zgłosić się do 14 dni do BON w celu aktualizacji dokumentacji medycznej.

 

Co w przypadku, gdy sala wykładowa jest niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych?

W takiej sytuacji prosimy o zgłoszenie się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Będziemy starać się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla zaistniałej sytuacji.  

 

Kim jest asystent osoby niepełnosprawnej?

Jest to osoba, która na wniosek studenta niepełnosprawnego jest zatrudniona na umowę zlecenie przez Akademię Ignatianum w celu ułatwienia niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej poprzez wykonanie lub pomoc w codziennych czynności niezbędnych w środowisku akademickim.