Strona główna Rekrutacja Komunikaty Formalności do spełnienia przez niepełnoletnich kandydatów


01.03.2020

Formalności do spełnienia przez niepełnoletnich kandydatów


 

[POWRÓT DO GŁÓWNEJ STRONY REKRUTACJI]

 
Kandydat, który nie ma ukończonego 18 roku życia może uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym na takich samych warunkach jak osoby pełnoletnie.

 

Jeżeli niepełnoletni kandydat zostanie przyjęty na studia, przy składaniu wymaganych dokumentów na dany stopień studiów studiów, musi również wraz z przedstawicielem ustawowym (który powinen okazać do wglądu swój dokument tożsamości) złożyć dodatkowo:
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na podjęcie studiów przez podopiecznego, podpisane dopiero przy wpisie na studia w obecności pracownika AIK przyjmującego dokumenty na studia.
Wzór oświadczenia dostepny jest w zakładce:

[WZORY DOKUMENTÓW]

Opiekunem ustawowym jest zazwyczaj rodzic niepełnoletniego kandydata lub opiekun prawny.

WAŻNA INFORMACJA

Do oświadczenia należy załączyć:
  • W przypadku rodzica kopię aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata a oryginał okazać do wglądu.
  • W przypadku opiekuna prawnego kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (oryginał do wglądu).
  • Jeśli akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo do opieki został sporządzony w języku innym niż język polski, to należy dołączy kopię tłumaczenia przysięgłego takiego aktu (oryginał do wglądu).

Najczęściej zadawane pytania:

Czy opiekun musi stawić się przy wpisie na studia wraz z niepełnoletnim kandydatem?

Opiekun powinien stawić się przy wpisie na studia wraz z niepełnoletnim kandydatem. Wyżej wymienione oświadczenie powinno zostać podpisane przez takiego opiekuna w obecności pracownika AIK przyjmującego dokumenty na studia.

 

Czy dopuszczalne jest by niepełnoletni kandydat sam mógł złożyć wymagane dokumenty wraz z oświadczeniem ze zgodą od opiekuna ustawowego?

Jest taka możliwość jeśli zostaną spełnione poniższe wymogi:
  • W przypadku jeśli opiekun prawny nie będzie mógł się stawić przy wpisie na studia, wymagane jest aby podpis opiekuna na oświadczeniu był poświadczony przez notariusza.
  • Jeżeli akt notarialny został sporządzony w języku innym niż język polski, należy sporządzić i dołączyć kopię tłumaczenia przysięgłego takiego aktu (oryginał do wglądu).