Strona główna Rekrutacja Komunikaty Nowy kierunek studiów podyplomowych: ETYKA dla nauczycieli


05.07.2021

Nowy kierunek studiów podyplomowych: ETYKA dla nauczycieli


Trwa rekrutacja na nowy kierunek w ofercie edukacyjnej studiów podyplomowych AIK: ETYKA (dla nauczycieli).
 
Nazwa kierunku studiów podyplomowych:
Etyka  (dla nauczycieli)
 
Czas trwania:
3 semestry
 
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
415 (godziny kontaktowe wraz z praktykami)
 
Terminy zajęć:
Zajęcia odbywają się w piątki (popołudnia) lub soboty roku akademickiego określonego zarządzeniem Rektora AIK. Mają formę konwersatoriów, warsztatów i wykładów uzupełnionych o odpowiednio dobraną literaturę przeznaczoną do pracy własnej słuchacza.
 
Termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2021 r.
 
Adresaci studiów podyplomowych:
Oferowane przez Instytut Filozofii studia podyplomowe z etyki zaadresowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć wiedzę, kompetencję i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 
Profil kierunku:
Studia kwalifikacyjne
 
Cel i opis kierunku:
Celem oferowanych studiów podyplomowych z etyki wyposażenie nauczycieli w:
  • ogólną wiedzę merytoryczną poprzez dostarczenie solidnego kompendium wiedzy w zakresie etyki oraz szczegółowych nauk o moralności uwzględniającego pluralizm epistemologiczny, aksjologiczny i światopoglądowy charakterystyczny dla europejskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego w tym obszarze,
  • podniesienie ogólnych kwalifikacji zawodowych nauczycieli, umożliwienie zdobycia przygotowania merytorycznego do nauczania w szkole przedmiotu etyka oraz wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) etyka na danym etapie edukacyjnym,
Unikalny charakter oferowanych studiów podyplomowych polega na ich interdyscyplinarnym charakterze. Proponowane studia umożliwiają - dzięki integracji wiedzy z obszaru filozofii i nauk szczegółowych - bardziej wieloaspektowe i dopasowane do wrażliwości młodego pokolenia,  zrozumienie fenomenu moralności. W ten sposób studia uwzględniają rosnące zapotrzebowania kulturowe i światopoglądowe, związane z szybkim rozwojem nauk szczegółowych i biotechnologii. Naukowy obraz świata wpływa na aktualnie dokonujące się przemiany moralności, pogłębia pluralizm aksjologiczny i światopoglądowy, prowadzi do coraz większej polaryzacji stanowisk między różnymi próbami zrozumienia fenomenu moralności.
 
Sylwetka absolwenta, uzyskane przez absolwenta kwalifikacje:
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Jest przygotowany do prowadzenia merytorycznych zajęć z różnymi grupami słuchaczy, którzy posiadają odmienne przekonania moralne i światopoglądowe. Może pełnić rolę mentora pomagającego uczniom w podejmowaniu różnych wyborów światopoglądowych z poszanowaniem ich godności i prawa do autonomii. Może pełnić rolę animatora scalającego pod szyldem wspólnych wartości humanistycznych różne grupy wychowanków, wywodzących się z różnych tradycji kulturowych i religijnych. Jest ekspertem, który pokazuje ważne dla kultury i cywilizacji europejskiej wartości, które stanowią spoiwo porządku codziennego życia społecznego. Może pełnić funkcje mediatora społecznego w zakresie diagnozowania i rozwiązywania różnych konfliktów i dylematów moralnych w społecznościach lokalnych.
Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena na dyplomie jest średnią ważoną poszczególnych ocen uzyskanych w trakcie studiów oraz oceny z egzaminu końcowego.
 
Możliwości zatrudnienia absolwenta:
Absolwent może być zatrudniony jako nauczyciel etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 
Liczba godzin praktyk:
90 godzin praktyk dydaktyczno-wychowawczych
 
Limity przyjęć (minimalna do uruchomienia i maksymalna):
25 osób

Limit miejsc został osiągnięty, obecnie odbywają się zapisy na listę rezerwową. 
 
Wysokość opłaty za semestr:
Opłata semestralna: bezpłatne (dofinansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki)
 
Warunki ukończenia i zdobycia dyplomu:
Pozytywne oceny z wszystkich przewidziany w programie przedmiotów, zaliczenie praktyk dydaktycznych.
Egzamin końcowy złożony przed komisją na podstawie zatwierdzonej przez Radę Instytutu Filozofii listy zagadnień.
 
Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe:
Ukończone studia wyższe (przynajmniej I stopnia) w zakresie dowolnej dyscypliny uprawniające do nauczania dowolnego przedmiotu w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych.
 
Terminarz rekrutacji:
Od 16 lipca do 30 września.
 
Więcej informacji.