Prorektorzy

dr hab. Artur Wołek, prof. AIK 

Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Otoczeniem

 1. Koordynuje i nadzoruje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju Uczelni.
 2. Organizuje działania w zakresie współpracy Uczelni z otoczeniem instytucjonalnym,
  w tym organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego.
 3. Koordynuje działania związane z kształtowaniem struktury organizacyjnej Uczelni, dostosowanej do realizowanych zadań i zgodnej z obowiązującym prawem.
 4. Koordynuje i nadzoruje przygotowanie oraz realizację projektów dofinansowywanych ze środków krajowych i unijnych.
 5. Koordynuje nie-naukowe projekty rozwojowe.
 6. Nadzoruje całokształt prac związanych przygotowywaniem i realizacją projektów badawczych od strony finansowej.
 7. Realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

 

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

Prorektor ds. Studenckich

 1. Nadzoruje przygotowanie zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów do zatwierdzenia przez rektora. Nadzoruje przyznawanie pomocy materialnej dla studentów.
 2. Nadzoruje opracowanie dla władz Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS i innych instytucji zbiorczą sprawozdawczość na temat spraw socjalnych studentów oraz pomocy materialnej.
 3. Nadzoruje opracowanie wszelkiej dokumentacji wiązanej z pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 4. Nadzoruje realizację budżetu przeznaczonego na finansowanie działalności studenckiej.
 5. Koordynuje działania i nadzoruje studencką działalnością naukową, kulturalną, sportową i rekreacyjną oraz nadzoruje działalność Studenckich Kół Naukowych AIK.
 6. Podejmuje decyzje w kwestiach rejestracji uczelnianych organizacji studenckich.
 7. Rozpatruje odwołania studentów AIK od decyzji dziekanów/kierowników jednostek,
  w indywidualnych sprawach studentów, w zakresie spraw studenckich, socjalno-bytowych, finansowych i pomocy materialnej oraz
  spraw dyscyplinarnych.
 8. Nadzoruje działania realizowane przez Akademickie Biuro Karier AIK.
 9. Nadzoruje działania Biura Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych AIK.
 10. Współpracuje z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AIK.
 11. Współpracuje z senackimi i rektorskimi komisjami w kwestiach spraw studenckich.
 12. Organizuje i nadzoruje proces rekrutacji studentów wszystkich stopni.
 13. Realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

 

ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK

Prorektor ds. Nauki

 1. Odpowiada za całokształt prac związanych z organizacją i monitorowaniem prac dotyczących oceny parametrycznej i ewaluacji wydziałów za lata 2017-2021, kontakt z firmami Index Copernicus i PCG Academia oraz wyjazdy szkoleniowe w zakresie oceny parametrycznej na rzecz Akademii Ignatianum w Krakowie.
 2. Organizuje i nadzoruje działalność naukową Uczelni, w tym prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wspomaga świadczenie usług badawczych i doradczych.
 3. Organizuje badania naukowe, nadzoruje merytoryczną stronę istniejących i nowych kierunków studiów.
 4. Koordynuje i nadzoruje rozwój kadr naukowych w Uczelni.
 5. Organizuje i nadzoruje działalność Uczelni w zakresie upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki i kultury narodowe.
 6. Koordynuje współpracę naukową Uczelni z otoczeniem społecznym i administracyjnym.
 7. Organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni.
 8. Współpracuje z Działem Nauczania w kwestii raportowania danych do modułu „Dorobek naukowy” oraz raportowania danych do PBN
 9. Realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

Ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. AIK

Prorektor ds. Cyfryzacji i Rozwoju

 1. Odpowiada za organizację zadania cyfryzacji Uczelni, wg zapisów projektów POWR.03.05.00-00-Z203/18 i POWR.03.05.00-00-ZR10/18.
 2. Nadzoruje działalność Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów oraz organizuje i nadzoruje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.
 3. Nadzoruje działania związane z szeroko rozumianą promocją AIK.
 4. Realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.