KA 103/KA 131

Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi regularnie rekrutacje  na wyjazdy krótkoterminowe
ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.


 

Rekrutacja na wyjazdy pracowników w ramach akcji KA131 prowadzona jest zwykle jeden raz w roku i dotyczy wyjazdów realizowanych w całym kolejnym roku akademickim. Może być prowadzona rekrutacja uzupełniająca, w celu wykorzystania całości przyznanego dofinansowania.

 

Podstawowe informacje

W ramach akcji KA131 - mobilność z krajami programu, pracownicy UIK mogą realizować:

1. Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA (Staff Mobility for Teaching Assignments)

  • Wyjazd STA może być realizowany jedynie do uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy bilateralne w ramach Programu Erasmus+, których wykaz znajduje się tutaj: Inter-institutional Erasmus+ Agreements with programme countries (KA 131).
  • Pracownicy akademiccy wyjeżdżający w ramach STA zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych (od 2 do 5 dni) dla studentów zagranicznej uczelni przyjmującej lub 4 godzin zajęć dydaktycznych w połączeniu ze szkoleniem. 

2. Wyjazdy do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych – STT (Staff Mobility for Training).

  • Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu (Workshop, Receiving Training as part of a Staff Training Week, Receiving Training as an individual, Job Shadowing, Other), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia (od 2 do 5 dni), a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika.
  • Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.
  • Głównym celem wyjazdu nie może być jedynie przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską.
  • Dla wszystkich osób zainteresowanych wyjazdem szkoleniowym STT (Staff Training Mobility) w ramach programu Erasmus+ alternatywą mogą być oferty szkoleń zagranicznych lub wyjazd w ramach tzw. staff week.
    Przykładowe oferty są aktualizowane na stronie:
    http://staffmobility.eu/staff-week-search

Minimalny poziom znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone wykłady/ odbywane szkolenie to B2 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Więcej informacji na temat wyjzadów pracowników zawarte jest w REGULAMINACH.

Dokumenty rekrutacyjne i kwalifikacja na wyjazd

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Komunikaty) pracownik składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz na wyjazd zagraniczny w Programie Erasmus+ - składany tylko w formie online.
2. Wypełniony
 Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) [doc - wypełnić komputerowo] - wypełniają osoby wyjeżdżające w celu prowadzenia wykładów lub Indywidualny Program Szkolenia (
Staff Mobility for Training Mobility Agreement) [doc - wypełnić komputerowo] - wypełniają osoby wyjeżdżające w celach szkoleniowych. Formularze te wysyłane są w formie skanów na adres erasmus@ignatianum.edu.pl.
Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, propozycja Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia musi być zaakceptowana przez przełożonego (w przypadku pracowników naukowych - przez właściwego dziekana; w przypadku pracowników administracyjnych - przez kierownika jednostki).
3. Wstępne potwierdzenie gotowości przyjęcia z uczelni/instytucji przyjmującej (w formie zatwierdzonego formularza wymienionego w pkt. 2 lub akceptowana jest również alternatywnie korespondencja mailowa potwierdzająca gotowość przyjęcia).

Obieg podpisanych dokumentów Indywidualny Program Nauczania/ Szkolenia odbywa się w formie skanów.

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdów:

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ na posiedzeniu dokonuje oceny kandydatur na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych zawartych w REGULAMINACH na wyjazdy pracowników.
Każdy wnioskodawca otrzymuje decyzję, która informuje, czy wyjazd jest możliwy do zrealizowania. Osoby, które otrzymały decyzję pozytywną na wyjazd, gromadzą wszystkie dokumenty niezbędne do zrealizowania mobilności.

Realizacja mobilności

Formalności przed wyjazdem:

1. Dokument: Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement)/ Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) musi być podpisany przed wyjazdem przez wszystkie 3 strony: pracownika, uczelnię przyjmującą oraz uczelnię macierzystą (Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ ).
2. Oświadczenie (stypendium wypłacane jest w EURO, dlatego zalecane jest posiadanie rachunku walutowego w Euro, nie jest wymagana kserokopia otwarcia rachunku bankowego). Jeżeli posiadaczem rachunku bankowego jest inna osoba niż Uczestnik, wymagane jest przedłożenie upoważnienia pracownika do przekazywania środków na rachunek innej osoby.
3. Kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana "od ręki" w oddziale NFZ (we wniosku o wydanie karty EKUZ należy zaznaczyć opcję: wyjazd turystyczny).
4. Na czas wyjazdu wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - uczelnia zapewnia pracownikowi UIK pracownicze grupowe ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym.

5. Na czas wyjazdu zalecane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Obowiązek zapewnienia sobie ubezpieczeń leży po stronie Uczestnika.
6. W celu sfinalizowania wyjazdu, pracownik zobowiązany jest do:
- uregulowania spraw związanych z zastępstwem (jesli dotyczy) i nieobecnością w UIK na czas planowanego wyjazdu
- wypełnienia wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego w systemie KOLIBER

Po spełnieniu powyższego, pracownik podisuje tzw. Umowę finasową pomiędzy uczelnią a pracownikiem, po czym następuje wypłata dofinansowania na wskazany przez pracownika rachunek bankowy.

Dokumenty po zrealizowaniu wyjazdu:

1. Confirmation for Staff Mobility for Teaching Mobility/Confirmation for Staff Mobility for Training Mobility - dokument wystawiony przez uczelnię partnerską potwierdzający daty oraz program zrealizowanej mobilności. Uczelnia partnerska może skorzystać z formularza AIK (do pobrania tutaj: for teachingfor teaching combined with trainingfor training), może też wystawić takie zaświadczenie na swoim formularzu. Bardzo ważne jest, żeby daty mobilności wpisane w Confirmation były TAKIE SAME jak wpisane w umowie na wyjazd.
2. Uczestnik mobilności jest zobowiązany do wypełnienia on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety zostaje automatycznie wysłany na podany adres email pod koniec okresu mobilności).
3. Indywidualny raport opisowy z pobytu opisujący upowszechnianie i wykorzystywanie nabytych doświadczeń (niezbędny w końcowym rozliczeniu projektu przez uczelnię).

Wysokość stypendium

Stypendium Programu Erasmus+ to jedynie dofinansowanie mające pomóc w pokryciu zwiększonych kosztów utrzymania za granicą. Finansowanie jest w formie ryczałtu - nie deklarujemy pokrycia pełnych kosztów podróży i pobytu w innym kraju.
Wyjazdy z UIK mogą być dofinansowane do 5 dni mobilności (w szczególnych przypadkach można wystąpić o wydłużenie tego czasu). 
Oprócz stawki dziennej - mobilność, uczestnik dodatkowo otrzymuje dofinasowanie na 2 - 4 dni podróży (liczonej jako stawki dzienne). 

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka w EUR wypłacana z budżetu ERASMUS+

GRUPA I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

180

GRUPA II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

160

GRUPA III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

140