Katedry

Katedra Antropologii Kulturowej i Turystyki

Kierownik Katedry: dr Krzysztof Duda 

krzysztof.duda@ignatianum.edu.pl 

 

Pracownicy katedry

dr hab. Justyna Łukaszewska - Haberko, prof. AIK
justyna.lukaszewska-haberko@ignatianum.edu.pl


ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ, prof. AIK
andrzej.sarnacki@ignatianum.edu.pl


dr Piotr Krzysztoforski
piotr.krzysztoforski@ignatianum.edu.pl


dr Danuta Smołucha
danuta.smolucha@ignatianum.edu.pl

dr Michał Szanduła

michal.szandula@ignatianum.edu.pl


dr Urszula Tes
urszula.tes@ignatianum.edu.pl

dr Dariusz Zdziech
dariusz.zdziech_z@ignatianum.edu.pl

mgr Karolina Adamska-Gąszcz
karolina.gaszcz@ignatianum.edu.pl

 

 

Katedra Dziedzictwa Kulturowego

Kierownik Katedry: dr hab. Monika Stankiewicz – Kopeć, prof. AIK

monika.kopec@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy katedry

 

dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła, prof. AIK
boguslawa.bodzioch-bryla@ignatianum.edu.pl


dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK
izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

dr Ewa Chłap-Nowak
ewa.chlap-nowak@ignatianum.edu.pl

dr Aneta Kliszcz
aneta.kliszcz@ignatianum.edu.pl


dr Edyta Koncewicz - Dziduch
edyta.koncewicz-dziduch@ignatianum.edu.pl

 

Katedra Dziedzictwa Kulturowego, skupiająca pracowników naukowych łączących badania nad kulturą z badaniami o charakterze literaturo- i językoznawczym, prowadzi badania dotyczące przede wszystkim:

• dziedzictwa kulturowego Polski i Europy (oraz jej poszczególnych regionów)

• dziedzictwa dokumentacyjnego 

• kultury współczesnej

• literatury i e-literatury

• historii literatury/kultury 

• kulturowych studiów porównawczych

• kultury konwergencji (nowe media, sztuka interaktywna)

• problematyki urbanistycznej i cywilizacyjnej (w tym dziedzictwa industrialnego)

• tradycji i kultury narodowej (w tym emigracyjnej)

• tradycji i recepcji antyku w kulturze

•współczesnego przekazu reklamowego i dziennikarskiego

• historii oraz praktyki mediów 

• tekstów kultury audiowizualnej

• współczesnych przemian języka polskiego i języków słowiańskich

• kultury języka

 

Kierownik katedry:

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

E-mail:monika.kopec@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze: 

• kultura literacka czasów zaborów  (m.in. relacje literatura – społeczeństwo, recepcja, konteksty) 

• problematyka urbanistyczna i cywilizacyjna oraz spory modernizacyjne 

w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XIX wiek 

• kultura pamięci 

• jezuici w kulturze polskiej 

 

Pracownicy katedry:

dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła, prof. AIK

e-mail:boguslawa.bodzioch-bryla@ignatianum.edu.pl 

Zainteresowania badawcze:

• literaturoznawstwo i e-literatura (wpływ nowych mediów na przeobrażenia utworu literackiego, transformacje podmiotu literackiego pod wpływem cyberkultury, nowe formy i struktury e-literackie), krytyka literacka, historia literatury;

• kultura konwergencji, nowe media, sztuka interaktywna (transformacje dzieła sztuki pod wpływem przemian konwergencyjnych);

• recepcja sacrum we współczesnej kulturze;

• współczesny przekaz reklamowy i dziennikarski (genologia dziennikarska, przemiany form gatunkowych).

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK

e-mail:izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze: 

• dziedzictwo kulturowe Śląska (dawne kaznodziejstwo ewangelickie, szkolna kultura pamięci, kultura pamięci, tożsamość regionalna, wielokulturowość);

• górnośląskie dziedzictwo industrialne od końca XVIII wieku do przełomu XIX i XX wieku (rola materialnego i niematerialnego dziedzictwa przemysłowego, ewolucja krajobrazu kulturowego, kulturotwórcza rola procesów industrializacyjnych)

dr Ewa Justyna Chłap-Nowak 

e-mail:ewa.chlap-nowak@ignatianum.edu.pl 

Zainteresowania badawcze:

• polska literatury i kultura współczesna

• literatura i kultura emigracyjna (zwłaszcza: czasopiśmiennictwo emigracyjne  oraz emigracyjna satyra prasowa), 

• tradycja i kultura narodowa, 

• poezja patriotyczna, 

• historia literatury dla dzieci i młodzieży

• kultura języka

dr Aneta Kliszcz

E- mail:aneta.kliszcz@ignatianum.edu.pl 

 Zainteresowania badawcze: 

• Arystotelizm renesansowy, głównie w oparciu o recepcję Poetyki i Retoryki w neołacińskich, zwłaszcza włoskich, komentarzach renesansowych, 

• tradycja i recepcja antyku w kulturze epok późniejszych, zwłaszcza w tekstach kultury popularnej z anglosaskiego kręgu kulturowego, 

• semiotyka kultury, zwłaszcza przemian istotnych w kulturze pojęć i paradygmatów, jak choćby sposób funkcjonowania paradygmatu kultury renesansowej czy Rzymu doby republiki, 

• różnorodne aspekty kultury popularnej pozwalające wykorzystać wyżej wymienione zainteresowania badawcze

• problemy narratologiczne w tym fokalizacja i metalepsia

dr Edyta Koncewicz-Dziduch

E- mail:edyta.koncewicz-dziduch@ignatianum.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

• przemiany języka i kultury komunikowania w XX i na pocz. XXI w. w Polsce oraz w innych krajach słowiańskich (Chorwacja, Serbia, Bośnia, Czarnogóra).

•  frazeologia porównawcza języków słowiańskich, frazeologizmy i przysłowia z nazwami roślin i zwierząt, w ujęciu teorii językowego obrazu świata; 

• mediolingwistyka

 

 

Katedra Estetyki i Wiedzy o Sztuce

Kierownik Katedry: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

beata.bigaj@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy katedry

prof. dr hab. Paweł Taranczewski pawel.taranczewski@ignatianum.edu.pl

dr Barbara Hryszko
barbara.hryszko@ignatianum.edu.pl

            dr Bożena Prochwicz-Studnicka
      bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

dr Maria Szcześniak
maria.szczesniak@ignatianum.edu.pl

mgr Magda Studnicka
magda.studnicka@ignatianum.edu.pl 

 

Opis Katedry:
Katedra Estetyki i Wiedzy o Sztuce bada i upowszechnia wiedzę z zakresu teorii i praktyki sztuki, jej historii i współczesności, relacji sztuki i kultury powszechnej. W Katedrze realizowane są projekty indywidualne oraz zespołowe związane z rolą myśli artystycznej w kulturze, oceną dorobku twórczego i dzieła sztuki, warunkami rozwoju europejskiej oraz pozaeuropejskiej kultury artystycznej. Podejmowane są tu także zagadnienia aktualnie dyskutowane we współczesnej kulturze.
Namysł nad sztuką, kulturą i myślą estetyczną obecny w badaniach Katedry wiąże się z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi jej członków. Są to m.in.: myśl artystyczna na przestrzeni wieków, w tym także teorie ważne dla sztuki polskiej, refleksja i praktyka komponowania dzieła sztuki, namysł nad jego wyrazem. Historia sztuki, w tym np. malarstwo francuskie XVII i XVIII wieku oraz sztuka obszarów niemieckojęzycznych. Ikonografia religijna i mitologiczna w kulturze (np. w Metamorfozach Owidiusza). Sztuka figuratywna, a także sztuka społeczna i zaangażowana. Sztuka designu, mody i ubioru. Zagadnienia procesu twórczego. Kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności, prawne aspekty klasycznej kultury islamu, krajobraz kulturowy tradycyjnego miasta arabsko-muzułmańskiego.
Zagadnienia dotyczące sztuki obecne w badaniach Katedry wiążą się z także indywidualną praktyką artystyczną kilku członków Katedry, posiadających dorobek twórczy w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i projektowej.
Katedra współpracuje z innymi jednostkami i ośrodkami zajmującymi się sztuką i dziedzictwem artystycznym, wspiera rozwój młodych naukowców, a także działa na rzecz animacji życia akademickiego.


Kierownik katedry:
Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK
beata.bigaj@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: sztuka plastyczna – teoria i praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i grafiki; w tym zagadnienia: procesu twórczego, ekspresji i kompozycji dzieła sztuki, sztuki figuratywnej, zaangażowanej, warunków rozwoju sztuki współczesnej.
Działania artystyczne: dorobek twórczy w zakresie malarstwa i grafiki.

Członkowie katedry:
Prof. Paweł Taranczewski
pawel.taranczewski@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: estetyka, filozofia, historia sztuki, wiedza o sztuce.
Działania artystyczne: dorobek twórczy w zakresie malarstwa i rysunku.
Prof. Paweł Taranczewski w latach 1957–1963 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Wacława Taranczewskiego a w latach 1967–71 filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim u Władysława Strożewskiego, u którego doktoryzował się w 1988. W 1977 mianowany profesorem malarstwa. Od 1966 należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 1972 do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Miał liczne wystawy indywidualne, brał udział w zbiorowych. Jest autorem książek o sztuce, z zakresu estetyki, publikował np. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Dekadzie Literackiej”, „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”.

Dr Barbara Hryszko
barbara.hryszko@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: historia sztuki, malarstwo francuskie XVII i XVIII wieku, ikonografia religijna i mitologiczna, szczególnie Metamorfoz Owidiusza. Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Renaissance Society of America, College Art Association of America, stypendystka m.in. Rządu Francuskiego – Ambasady Francji w Polsce, The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found at Jagiellonian University (SYLFF), Samuel H. Kress Foundation International Travel Grant. Organizatorka sesji Metamorfozy Owidiusza w sztuce XVII wieku na Dorocznym Spotkaniu RSA w Bostonie w 2016 roku. Brała udział w konferencjach organizowanych m.in. przez Humboldt-Universität w Berlinie (2015), National University of Ireland w Maynooth (2016), Princeton University i Centre International de Rencontres sur le XVIIe siècle (2018), the 107th CAA Annual Conference in New York City (2019), Toronto, The 65th Annual Meeting of the RSA (2019). Autorka monografii Le Peintre du Roi. Aleksander Ubeleski (1649/1651–1718) oraz artykułów w „Artibus et Historiae”, „Barok”, „Estetyka i Krytyka”, „Rocznik Historii Sztuki”, „Source: Notes in the History of Art”. https://ignatianum1.academia.edu/BarbaraHryszko

Dr Bożena Prochwicz-Studnicka
bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności, prawne aspekty klasycznej kultury islamu, krajobraz kulturowy tradycyjnego miasta arabsko-muzułmańskiego, doktryna islamu w świetle komentarzy do Koranu.

Mgr Magda Studnicka
magda.studnicka@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: Sztuka obszarów niemieckojęzycznych, historia designu, historia mody i ubioru, sztuka multimedialna.

 

 

Katedra Filozofii Kultury i Religioznawstwa

Kierownik Katedry: dr hab. Andrzej Gielarowski,prof. AIK

 andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy katedry

dr Tomasz Dekert
tomasz.dekert@ignatianum.edu.pl

dr Monika Kowalczyk
       monika.kowalczyk@ignatianum.edu.pl

dr Bogumił Strączek
bogumil.straczek@ignatianum.edu.pl

 

 

Katedra Filozofii Kultury i Religioznawstwa, pokój 522
Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w obszarze filozofii i teorii kultury, estetyki, filozofii religii i religioznawstwa, w tym w obszarze dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, aksjologicznych podstaw kultury a także krytyki kultury oraz metodologii badań w naukach o kulturze i religii. Szczególnym obszarem badań katedry jest antropologia kultury (m.in. R. Girard) oraz fenomenologia religii (m.in. M. Eliade, R. Panikkar), w tym kwestia rytuału oraz kryzysu kultury (m.in. R. Girard, E. Husserl, E. Levinas, M. Henry). Pracownicy katedry badają także etyczny wymiar kultury w jego różnych ujęciach (sztuka, media, przemoc w kulturze, itp.).


Kierownik katedry: dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK
andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: filozofia kultury i religii, religioznawstwo, fenomenologia religii, antropologia kultury i religii, hermeneutyka w badaniach nad kulturą oraz współczesna francuska myśl antropologiczna i filozoficzna


Pracownicy katedry:
dr Tomasz Dekert
– pracownik dydaktyczno-badawczy
tomasz.dekert@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura wczesnochrześcijańska, przede wszystkim w aspekcie problematyki ortodoksji i heterodoksji, rozwoju tradycji i imaginarium; liturgia chrześcijańska w perspektywie antropologicznych teorii rytuału; katolickie reformy liturgiczne (zmiana rytualna a zmiana kulturowa).
dr Bogumił Strączek – pracownik dydaktyczno-badawczy
bogumil.straczek@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: filozofia kultury, religioznawstwo, antropologia kultury i religii (Girard), fenomenologia religii (Eliade). Etyczny wymiar kultury, zwłaszcza kwestia nawrócenia w myśli Girarda i jego myśl antropologiczno-etyczna.
dr Monika Kowalczyk – pracownik dydaktyczny
monika.kowalczyk@ignatianum.edu.pl
Zainteresowania badawcze: kultura i sztuka oraz jej relacje z etyką i moralnością, rozpatrywane z punktu widzenia antropologii filozoficznej. Prowadzone badania naukowe oscylują wokół polskiej estetyki filozoficznej XX wieku.

Katedra Historii Kultury

Kierownik Katedry: dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK

 janusz.smolucha@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy katedry

 

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
tomasz.gasowski@ignatianum.edu.pl

 

dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK
stanislaw.sroka@ignatianum.edu.pl

 

dr Andrzej Wadas
andrzej.wadas@ignatianum.edu.pl

 

 

ZAKŁAD HISTORII KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kierownik Zakładu: ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK

 stanislaw.cieslak@ignatianum.edu.pl

 

Pracownicy Zakładu:

 

dr Krzysztof Homa SJ
krzysztof.homa@ignatianum.edu.pl

 

dr Anna Grzywa
anna.grzywa@ignatianum.edu.pl

 

 

1.   Ogólna charakterystyka Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej
Zakład prowadzi badania nad rozmaitymi tekstami kultury chrześcijańskiej, pochodzącymi z różnych okresów jej historii. W zakres zainteresowań badawczych Zakładu wchodzą procesy rozwoju myśli chrześcijańskiej i ich kontekst historyczny, życie codzienne chrześcijan na przestrzeni wieków, rozwój i kształt aspektów: organizacyjnego i rytualnego religii chrześcijańskiej, historia Towarzystwa Jezusowego, chrześcijańska literatura i sztuka. Członkowie Zakładu korzystają w pracy badawczej m.in. z zasobów Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.
Pracownicy Zakładu nie tylko prowadzą działalność dydaktyczną i uczestniczą w konferencjach naukowych, ale także je organizują. Angażują się m.in. w przygotowywanie kolejnych edycji Dni Jana Pawła II, a ostatnio współorganizowali konferencję naukową pt. 150 lat jezuitów przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie. Konferencja odbyła się 14 listopada 2019 roku w murach AIK, a jej ważnym punktem było przypomnienie aresztowania przez Niemców 25 jezuitów z krakowskiego kolegium przy ul. Kopernika 26. To tragiczne wydarzenie miało miejsce 10 listopada 1939 roku i wpisuje się w Sonderaktion Krakau, czyli akcję hitlerowców przeciwko polskiej inteligencji świeckiej i duchowej.


2.   Badania i obszary zainteresowań członków Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest historia Kościoła nowożytna i współczesna, naukowo-wychowawcza i kulturalno-społeczna działalność Towarzystwa Jezusowego w Polsce oraz wkład jezuitów do kultury narodowej.
Dr Anna Grzywa. Przedmiotem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest kultura wczesnochrześcijańska, w tym historia, literatura, sztuka, teologia pierwszych wieków Kościoła (w sposób szczególny historia i rozwój inicjacji wczesnochrześcijańskiej – starożytny katechumenat, nauczanie Ojców Kościoła).
Ks. dr Krzysztof Homa SJ Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest starożytność (w tym chrześcijaństwo). Chrześcijanie w Sicca Veneria, czyli Arnobiusz z Sicca. Chrześcijanie w Achai. Ponadto prowadzi badania nad polskimi jezuitami na Morzu Egejskim.