Strona główna Rekrutacja na 7 semestr Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - projekt NCBR


Rekrutacja na 7 semestr Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - projekt NCBR

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - projekt NCBR
„Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie”

[Powrót do Oferty Edukacyjnej]

REKRUTACJA I OPIS KIERUNKU
 • Absolwenci i Absolwentki studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek lub/i zakres Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz po zakresie, na którym kandydat uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III mogą ubiegać się o przyjęcie na studia jednolite magisterskie na rok 4.
 • Warunkiem przystąpienia do projektu jest przyjęcie na studia stacjonarne jednolite magisterskie na Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (rekrutacja na rok akademicki 2021/2022).
 • Przyjęcie na studia na Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonym przez Senat dostępnym na stronie https://www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji 
 • Po uzyskaniu statusu studenta na pierwszy rok, należy złożyć podanie o przeniesienie na 4 rok i uznanie efektów kształcenia na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III.
 • Zasady rekrutacji do projektu odbywają się zgodnie z przyjętym Regulaminem rekrutacji uzupełnijacej nr 2, który w całości zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

 

Osoby ubiegające się o udział w projekcie zobowiązane są (dopiero po przyjęciu na studia) do:

1)    Wypełnienia Formularza rekrutacyjnego - (załącznik nr 1) na właściwym, kompletnym druku (zgodnie z załączonym do Regulaminu wzorem Formularza rekrutacji), oraz w formie pisemnej (Formularz rekrutacji winien być podpisany przez Kandydata, a ewentualne załączniki winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione),
2)    Podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3)    Wypełnienia powyższych załączników na właściwym, kompletnym druku (zgodnie z załączonymi wzorami), oraz w formie pisemnej (załączniki powinny być podpisane przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, a ewentualne załączniki winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione).
4)     Podania danych osobowych - imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL (jeśli dotyczy),  oraz danych dotyczących aktualnego statusu na rynku pracy oraz wykształcenia 

 

OPIS KIERUNKU

Nazwa Wydziału
Pedagogiczny
Nazwa kierunku studiów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - - projekt NCBR
Poziom kształcenia
Jednolite studia magisterskie
Profil kształcenia
ogólnoakademicki
Forma studiów
stacjonarne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom
magister
Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wraz z określeniem ich procentowego udziału punktów ECTS i wskazaniem dyscypliny wiodącej
Dziedzina nauk społecznych
Pedagogika 93% – dyscyplina wiodąca
Psychologia  7%
Limit przyjęć
24
Warunki rekrutacji do projektu
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają status studenta na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z potwierdzonymi efektami uczenia się i kwalifikacjami do pracy w przedszkolu i w klasach I-III. Posiadają i złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne (dyplom, suplement oraz podanie o uznanie efektów uczenia się) do dnia 5 października 2021 r.
Po uznaniu efektów uczestnicy będą zobowiązani do wyrównania różnic programowych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Możliwość zatrudnienia

Placówki przedszkolne i szkoły w klasach I-III

 

Osoba kończąca cykl kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej to:

1. w obszarze wiedzy i umiejętności o charakterze profesjonalnym:
 • refleksyjny praktyk, który poddaje analizie i namysłowi zarówno realizowaną koncepcję pedagogiczną, posiadaną wiedzę, kompetencje, jak i swój światopogląd; badacz praktyki edukacyjnej – refleksja nad doświadczeniem pozwala mu na ciągłe identyfikowanie i rozwijanie (w sposób formalny i pozaformalny) własnych zasobów wykorzystywanych w dynamicznym procesie kształtowania relacji
  z dzieckiem/uczniem, rodzicami i lokalnym środowiskiem;
 • ekspert od wspierania rozwoju dziecka wyposażony w bogatą wiedzę psychopedagogiczną oraz dotyczącą praw dziecka pozwalającą mu na integralne ujęcie funkcjonowania swoich podopiecznych z uwzględnieniem ich zasobów, jak i deficytów, umiejętnie planujący i realizujący proces dydaktyczno-wychowawczy wzmacniający autonomię i potrzebę samostanowienia dzieci/uczniów;
 • erudyta posiadający interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę
  o świecie umożliwiającą mu realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak: język polski, historia, przyroda
  (w tym: biologia, chemia, fizyka, geografia), matematyka, plastyka, muzyka, technika, informatyka);
2.  w obszarze kształtowania relacji wobec siebie i innych:
 • spolegliwy opiekun charakteryzujący się gotowością do autentycznej troski o zrównoważony rozwój podopiecznych; troska to jednak nie dyrektywne i podające nauczanie, ale elastyczne i responsywne wykorzystywanie i stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających identyfikacji i samodzielnemu rozwiązywaniu problemów (poznawczych, emocjonalnych, społecznych, etycznych) przez dziecko/ucznia;
 • członek zespołu/ów - osoba efektywnie współpracująca z innymi nauczycielami i pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji, kooperatywnie ucząca się od innych i nauczająca innych (umiejętność uczenia na podstawie doświadczenia innych, ale również dzielenia się własną wiedzą i negocjowania wspólnego rozumienia celów i zadań edukacyjnych);
 • człowiek pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń, poszukujący innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych (wychowawczo-dydaktycznych), skutecznie adaptujący się do zmieniających się warunków, gotowy do inicjowania i wdrażania zmian;
 • osoba mająca świadomość swoich zainteresowań (nie tylko pedagogicznych) i potrafiąca wykorzystać je w procesie samorealizacji z jednoczesnym pożytkiem dla swoich podopiecznych (zjawisko tzw. modelowania pasji);
 • człowiek uczciwy, starający się działać na podstawie uniwersalnych zasad etycznych.