Strona główna Społeczna Odpowiedzialność Uczelni


Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

 
 

Akademia Ignatianum w Krakowie w trakcie swojej działalności rozwija także działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

W czerwcu 2022 AIK dołączyła do sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i zobowiązała się do przestrzegania jej dwunastu zasad.

 

Priorytetowe obszary działań SOU AIK, wynikające z misji uczelni to:

 

 • Działalność naukowa i dydaktyczna
 • Służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce i na świecie
 • Współpraca z otoczeniem społecznym, upowszechnianie wiedzy i wartości

 

Dodatkowo AIK zaangażowała się w pomoc Ukrainie w czasie wojny.

Prezentowany raport ma za zadanie sprawozdać aktualny stan praktyk i działań podjętych w wymienionych obszarach. W styczniu 2023 AIK dokonała samooceny SOU. Raport z samooceny został przekazany Rektorowi, który na jego podstawie wyznacza dalsze priorytety działań w ramach SOU.

 

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE NALEŻY DO NASTĘPUJĄCYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

 

           European Federation of Catholic Universities (FUCE)

 

            International Federation of Catholic Universities (IFCU)

 

  International Association of Jesuit Universities (IAJU)

 

        Kircher Network

 

              European Jesuit Network (SCRIBANI)

 

           Higher Education for Social Transformation (HEST)

 

 

      European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE)

 

 

INTERESARIUSZE AIK:

 

Wśród interesariuszy wewnętrznych AIK należy wyróżnić:

 • Studentów Akademii
 • Pracowników administracyjnych, dydaktycznych i naukowych
 • Władze AIK
 • Zakon o0. Jezuitów (Prowincja Polski Południowej)

 

 

Wśród interesariuszy zewnętrznych AIK należy wyróżnić:

 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
 • Kandydatów na studia
 • Partnerów społecznych i biznesowych
 • Samorządy lokalne
 • Władze państwowe
 • Polonia
 • Naród Ukraiński

 

 

KONTAKT:

Dobre praktyki można zgłaszać pod adres:

jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl

Inicjatywy w obszarze: Działalność naukowa i dydaktyczna
  • Zintegrowany program rozwoju uczelni

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania informacją na AIK, ułatwiającego kontakt pomiędzy pracownikami i studentami, usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów.

 

   • Wsparcie dla czasopism

Uzyskanie i zrealizowanie grantu „Wsparcie dla czasopism”, które umożliwiło podwyższenie punktacji czasopism naukowych wydawanych na AIK oraz wyznaczyło dalsze cele ich rozwoju.

 

   • Słowniki społeczne

Opracowanie i wydanie dwudziestu tomów słowników społecznych w językach polskim i angielskim oraz umieszczeniu ich na dedykowanej platformie internetowej. Publikowane w nich są hasła-eseje uwzględniające perspektywę interdyscyplinarną, problematyzujące zagadnienia związane z analizowanymi kategoriami i wskazujące różne sposoby ich pojmowania ongiś i obecnie, a przez to ukazujące sposoby i perspektywy ich wykorzystania, przy uwzględnieniu perspektywy wyznaczanej przez katolicką naukę społeczną.

 

   • Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

Celem głównym projektu jest wdrożenie w Akademii Ignatianum w Krakowie w okresie 45 miesięcy kompleksowych zmian projakościowych w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni w celu dostosowania kształcenia do potrzeb Małopolski oraz współczesnej gospodarki. Główne zadania projektu to: Dostosowanie programu kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie do potrzeb regionu, program staży dla studentów kierunków: pedagogika, filologia angielska, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich, wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia.

 

   • Szkolenia i warsztaty dla pracowników administracyjnych i dydaktyczno-naukowych

Uczelnia uruchomiła program wzmacniania kompetencji pracowników poprzez szkolenia. Pracownicy mogli brać udział w szkoleniach dotyczących: rozwoju kompetencji dydaktycznych, mentoringu, efektywnej komunikacji, współpracy w grupie, organizacji pracy, zarządzania czasem, RODO, wykorzystania nowych technologii i innych.

 

   • Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej

Projekt służy upowszechnieniu dorobku filozofii chrześcijańskiej, która jest istotną częścią Polskiego Dziedzictwa Narodowego. Krytyczna edycja tekstów, opublikowanych także w języku angielskim, włączy ten fragment polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego. Monograficzne wstępy dostarczą klucza interpretacyjnego do myśli poszczególnych autorów, pozwalając na ujęcie ich myśli w szerszym kontekście. Głównym wynikiem badań będzie prezentacja i krytyczne omówienie dorobku wybranych autorów. Wybór źródeł zawierał będzie teksty najbardziej reprezentatywne dla danego autora, (publikowane i niepublikowane) znaczące dla kultury humanistycznej oraz wnoszące wkład we współczesny dyskurs filozoficzny. Każdemu autorowi zostanie poświęcony jeden tom opublikowany w dwóch osobnych wersjach językowych – polskiej i angielskiej (w sumie 20 tomów).

Służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce i na świecie
 • Centrum Ochrony Dziecka

Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

Centrum prowadzi studia podyplomowe dla koordynatorów prewencji wykorzystania seksualnego, szklenia doskonalące kompetencje z tego zakresu. Wydaje także podręczniki i prowadzi kursy e-learningowe.

 

 • Szkoła formatorów

Szkoła formatorów to program edukacyjny dla liderów ruchów religijnych. Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów wyższych, którzy mają podjąć lub prowadzą pracę formacyjną - między innymi - do kapłaństwa lub życia konsekrowanego.

Trzyletni program studiów oparty jest na chrześcijańskiej wizji człowieka, zawartej w tradycji i nauczaniu Kościoła. Korzysta również z odkryć i metod współczesnej psychologii, zwłaszcza psychologii głębi. Studia uczą formatorów harmonijnego łączenia wymiaru ludzkiego z wymiarem duchowym, intelektualnym, wspólnotowym i apostolskim.

Tworzenie i utrzymywanie dobrych relacji ze społecznością akademicką
  • Uczelniana Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych jest ciałem doradczym, służącym radą i pomocą pracownikom, doktorantom i studentom AIK w rozstrzyganiu wątpliwości etycznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań naukowych.

 

   • Uczelnia dostępna

Projekt Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami, jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami studiującymi na Akademii Ignatianum w Krakowie. W ramach projektu przewidziano zarówno działania infrastrukturalne, jak i zakup systemów wspomagających naukę oraz bezpośrednie wsparcie w postaci działalności Biura osób ds. niepełnosprawnych. W skład projektu wchodzi, miedzy innymi: budowa windy umożliwiającej dostęp osobom o ograniczonej mobilności na wszystkie kondygnacje, wzmocnienie Biura ds. osób niepełnosprawnych, koordynacja programu studentów-opiekunów osób ze szczególnymi potrzebami, zakup sprzętu potrzebnego do komunikacji z takimi osobami.

 

   • Asystenci osób ze szczególnymi potrzebami

Studenci w ramach wolontariatu stają się asystentami osób ze szczególnymi potrzebami. Podstawowym zadaniem asystenta jest pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami w samodzielnym funkcjonowaniu (identyfikacja i usuwanie barier, wspieranie w bieżącym funkcjonowaniu).

 

   • Szkolenia praktyczne dla studentów

Studenci AIK są objęci programem szkoleń praktycznych. Szkolenia te mają za zadanie uzupełnienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy zgodnie ze ścieżkami kariery wskazanymi przez studentów.

 

   • Repozytorium AIK

W repozytorium są gromadzone wersje cyfrowe zasobów związanych z działalnością Uczelni. Dzięki ułatwionej dostępności do tych dokumentów.

Współpraca z otoczeniem społecznym, upowszechnianie wiedzy i wartości
  • Popularyzacja i promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego

Projekt ma na celu promocję i popularyzację kapitału etycznego przede wszystkim (choć nie wyłącznie) wśród nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Proponowany projekt ma na celu popularyzację, promocję i upowszechnianie najnowszych badań etycznych, w szczególności realizowanych w tradycji etyki chrześcijańskiej, które dotykają tych spraw, o które bardzo często pytają młodzi ludzie. Projekt ma ukazać także przydatność etyki w życiu codziennym i publicznym. W ramach projektu popularyzacja wiedzy etycznej będzie realizowana za pomocą różnorakich środków, przede wszystkim środków wykorzystujących nowe technologie. Zapewni to atrakcyjną formę przekazu treści. W ciągu dwóch lat planuje się przeprowadzenie 8 jednodniowych warsztatów, 8 webinarów, przygotowane zostaną 24 podcasty, 8 filmów.

 

   • Ignatianum dla kości

Projekt mający na celu popularyzację wiedzy i diagnostykę medyczną osób z otoczenia społecznego AIK. Polegał na bezpłatnych badaniach densometrycznych (diagnostyka osteoporozy) z bezpłatną konsultacją lekarską lekarza specjalisty.

   • Aktywność medialna

Pracownicy AIK są aktywni w mediach (między innymi przez cykliczny program „Historia dzieje się” w TVP Kraków. Aktywność ma na celu zarówno kształtowanie wrażliwości społecznej, postaw patriotycznych, podniesienie świadomości historycznej (m.in. w zakresie roli Kościoła w historii Polski, naukowo-wychowawczej i kulturalno-społecznej działalności Towarzystwa Jezusowego, czy dziedzictwa kulturowego Śląska, zwłaszcza w kontekście kulturotwórczej roli procesów industrializacyjnych na Górnym Śląsku), jak i wzbudzenie refleksji nad współczesnymi wydarzeniami kulturalnymi i społeczno-politycznymi w kraju oraz propagowanie czytelnictwa.

 

   • „Akademia wartości”

Cykl wykładów dla społeczności nauczycieli zgromadzonej wokół Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie mający na celu popularyzację filozofii i etyki oraz zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi trendami w tych dziedzinach.

 

   • „Filozofia dla szkół”

Oferta wykładów otwartych i debat (oksfordzkiej i „krakoskiej”). Inicjatywa ma służyć upowszechnianiu wiedzy filozoficznej oraz wzmacnianiu u młodzieży licealnej kompetencji z zakresu prowadzenia dyskusji i sporów.

 

   • Edukacja Szkolna: Kitchen Lab 4 Kids

Celem działań pięciu zespołów badawczych z Włoch, Irlandii, Hiszpanii i Polski jest promowanie międzynarodowej wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie wspierania aktywnego uczenia się na poziomie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC), a także stymulowanie i zachęcanie nauczycieli do znajdowania nowych, nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania zwłaszcza w zakresie edukacji STEM.

 

   • Turystyka w czasie COVID-19 - i co dalej w branży?

Zasadniczym celem badania jest określenie wpływu COVID-19 na prowadzenie działalności w zakresie turystyki wiejskiej oraz gospodarstw agroturystycznych. Wnioski z badania wytyczyły kierunek, w którym mogą zostać podjęte działania przez stosowne instytucje np. doradcze, by wzmocnić branżę po zakończeniu pandemii COVID-19.

 

   • Horyzont Europa

We współpracy z międzynarodowym konsorcjum 14 uczelni podjęty został program stworzenia i wdrożenia innowacyjnego programu nauczania i tworzenia szkół włączających i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

 

   • Studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli

Z uwagi na wciąż niedostateczną liczbę nauczycieli przedmiotu etyka w szkołach, Akademia Ignatianum dzięki dofinansowaniu z MEiN stworzyła program i przeprowadziła trymestralne studia podyplomowe dla nauczycieli, dające im uprawnienia do nauczania etyki. Program obejmował zagadnienia z etyki klasycznej, współczesne problemy etyczne oraz doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia debaty na tematy etyczne.

 

   • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet ma umożliwić osobom w wieku postprodukcyjnym kontakt z aktualną wiedzą akademicką. Dedykowane wykłady i konwersatoria pomagają seniorom zapoznać się z aktualnymi odkryciami naukowymi i trendami w nauce.

 

 

 

 

Dbałość o środowisko naturalne w myśl idei ekologii integralnej
  • Climate change related to Catholic Education as Subject in the Higher Education Programmes of Education science

Celem projektu jest włączenie tematyki zmian klimatycznych do nauczania religii jako element akademickich programów kształcenia nauczycieli. Projekt obejmuje opracowanie akademickiego programu nauczania oraz e-portfolio. Aktualizacja nauczania religii katolickiej w świetle obecnego stanu wiedzy na temat zmian klimatycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych ma za zadanie przygotowanie przyszłych nauczycieli do rozwijania kompetencji uczniów oraz ich osobistego zaangażowania w zakresie działań na rzecz klimatu.

 

   • ReBombking – projekt Koła Naukowego VIRIDIS

Koło Naukowe VIRIDIS prowadzi zbiórkę zniszczonych bombek aby następnie wspólnie ze studentami Akademii Ignatianum dać im drugie życie podczas ReBombkingowego spotkania. Bombki po renowacji można kupić na kiermaszu świątecznym, Dochody z niego są przeznaczone na cele Fundacji Ignatianum.

 

   • Racjonalizacja godzin pracy AIK

Decyzją Rektora AIK uczelnia ogranicza funkcjonowanie w godzinach wieczornych. Zajęcia i spotkania na uczelni powinny kończyć się, co do zasady, przed godziną 18.00. Ma to na celu ograniczenie śladu węglowego uczelni i zmniejszenie zużycia przez nią energii.

 

   • Nagroda Dyrektora Instytutu Filozofii za pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) dotyczącą filozoficznej lub etycznej problematyki szeroko rozumianej ekologii

Nagroda ma na celu zwiększenie motywacji studentów do poruszania zagadnień ekologicznych w pracach dyplomowych.

 

   • Elektroniczny obieg dokumentów

AIK dzięki inwestycji w systemy informatyczne (USOS, Koliber i inne) przeszła na elektroniczny obieg dokumentów.

 

   • Ekologiczny kampus AIK

Na terenie uczelni są zamontowane budki dla ptaków, funkcjonuje schronisko dla owadów. Uczelnia umożliwia i zachęca, między innymi poprzez umieszczanie odpowiednio oznaczonych pojemników, do segregacji odpadów.

 

   • Rowery dla bibliotekarzy

Biblioteka AIK zakupiła dla swoich pracowników rowery. Pracownicy mogą z nich korzystać w celu dojazdów na trasie miejsce zamieszkania - biblioteka bądź w celach rekreacyjnych. Rowery są udostępnianie pracownikom biblioteki bezpłatnie.

 

Ignatianum dla Ukrainy
 • Nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Ignatianum prowadzi kursy dla dzieci i dorosłych (uchodźców z Ukrainy) na których uczą się języka polskiego. W aktywność zaangażowani są pracownicy oraz studenci AIK. Część działań jest realizowana w ramach wolontariatu pracowniczego i studenckiego.

 

 • Wsparcie materialne dla rodzin z Ukrainy

AIK we współpracy z Fundacją Ignatianum oraz Caritas wspiera wybrane rodziny pozostające na Ukrainie. Wsparcie obejmuje badanie potrzeb wspieranych rodzin oraz bezpośrednie przekazywanie darów i funduszy.

 

 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Na AIK działa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która udziela pomocy osobom w kryzysie psychicznym w związku z wojną na Ukrainie i jej konsekwencjami. Poradnia opiera się na wolontariacie pracowniczym.

 

 • Koordynacja przyjazdu niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunek

AIK pomagała dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunkom dostać się do krajów UE, gdzie miały zapewniony pobyt i wsparcie.

 

 • Pomoc uchodźcom z uniwersytetów z Ukrainy

AIK pomagała w transporcie i akomodacji członkom wspólnot akademickich z partnerskich uniwersytetów – w Żytomierzu oraz z Katolickiego Uniwersytetu Ukrainy.

 

 • Promowanie i przygotowanie wolontariatu

Centrum Wolontariatu AIK oraz Pełnomocnik Rektora ds. pomocy Uchodźcom przygotowywali i wspierali wolontariuszy rekrutujących się ze wspólnoty akademickiej AIK do pracy w punktach pomocy uchodźcom (między innymi na dworcu głównym PKP w Krakowie).

 

 • Szkolenia dla udzielających pomocy

Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi opracowano program i przeprowadzono szkolenia dla osób udzielających pomocy (między innymi z udzielania wsparcia dla osób z PTSD).

 • Liderzy integracji społecznej. Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów (alias: wsparcie kompetencyjne dla cudzoziemców)

Akademia Ignatianum w Krakowie realizuje projekt mający na celu szybszą integrację migrantów, w szczególności uchodźców z Ukrainy, w życie społeczne i zawodowe w Polsce. Program oparty jest na zadaniach edukacyjnych i społecznych. W tym celu organizowane będą seminaria, spotkania, wykłady i konsultacje w celu lepszego zrozumienia języka, kultury i historii Polski, a także promowanie rozwoju kompetencji społecznych - zaufania społecznego, umiejętności współpracy, aktywizacji społecznej i przedsiębiorczości.

 

 • Wsparcie Integracyjno-Edukacyjne Migrantów (WIEM)

Celem projektu „WIEM” jest wsparcie integracyjno-edukacyjne dorosłych Cudzoziemców o niskich umiejętnościach podstawowych, do którego zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne. Wsparcie będzie realizowane 3-stopniowo poprzez diagnozę umiejętności, wsparcie edukacyjne i walidacje nabytych kompetencji. W projekcie zaplanowano udział 150 uczestników, osób dorosłych w wieku powyżej 25 lat.

 

 

Raport SOU_wersja do druku

WERSJA DO DRUKU DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:

Raport SOU