Strona główna Uczelnia Etyka akademicka


Etyka akademicka

Kodeksy etyczne

1. Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 roku.


2. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego. Komisja do spraw etyki w nauce PAN, wyd. 3, Warszawa 2020, Załącznik do uchwały Nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r.


3. Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje. Zespół Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 25 maj 2004.


4. Europejska Karta Naukowca. Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. European Commission. Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


5. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Polska Akademia Nauk, Wyd. III zmienione, Warszawa 2001.


6. Rzetelność w badaniach naukowych a poszanowanie własności intelektualnej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który doradza Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


7. Kodeks Etyki Lekarskiej (uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej); tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy, Warszawa 2004.

Procedura antymobingowa
Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

Nasza Uczelnia podejmuje dalsze kroki na rzecz wdrażania i upowszechniania zasad Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) w codziennym funkcjonowaniu Akademii. 2 czerwca 2022 roku w trakcie konferencji „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejMinisterstwo Edukacji i Nauki oraz Grupę Roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, AIK dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Podpisanie Deklaracji ma na celu wzmocnienie etosu Uczelni jako miejsca, gdzie nie tylko przekazuje się wiedzę i uprawia nauką, ale działa się zgodnie z wartościami akademickimi oraz zwraca uwagę na potrzeby różnych grup interesariuszy. Autorzy Deklaracji oraz Grupa Robocza zbiera i publikuje katalogi dobrych praktyk w ramach SOU. Działania AIK zawarte w Raporcie SOU będą mogły dołączyć do innych praktyk zawartych w raporcie.

Centrum Ochrony Dziecka

 

Centrum Ochrony Dziecka jest jednostką międzywydziałową działającą przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

Centrum zostało powołane przez Rektora oraz Senat Akademii Ignatianum w Krakowie 4 marca 2014 roku.

Dyrektorem COD jest Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

 

Szczegółowe informacje na stronie COD: https://cod.ignatianum.edu.pl