Studenci

Studenci Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, mogą ubiegać się o świadczenia takie jak:

 • Stypendium socjalne;
 • Stypendium Rektora;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • Jednorazowa zapomoga.

 

Regulamin stypendialny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce:

[AKTY PRAWNE]

STYPENDIUM SOCJALNE

I. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE?

 O stypendium socjalne ma prawo ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.  Świadczenie przyznawane jest na wniosek wygenerowany z systemu USOS.
1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie przekracza 1,6 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390). W roku akad. 2023/2024 wynosi

1294,40 złotych miesięcznie netto.

2. Szczegółowe zasady ustalania dochodu i sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta określa załącznik nr 1.
3. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta wylicza się sumując dochody studenta i członków rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium socjalne ma zostać przyznane,  w wysokościach po odliczeniu od dochodów podlegających opodatkowaniu kwot z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w rodzinie studenta z uzględnieniem zmian w dochodach (patrz punkt II poniżej "utrata/uzyskanie dochodu").
4. Uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będących na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
5. Do składu rodziny studenta nie wlicza się:
 • rodzeństwa/dzieci studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców, chyba, że legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta,
 • dzieci rodzeństwa studenta lub dzieci konkubenta członka rodziny,
 • członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj.: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucja ta zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie,
 • dziadków (chyba że są opiekunami prawnymi studenta),
 • członka rodziny uznanego za zaginionego.
6. W przypadku, gdy student lub członek rodziny studenta ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu studenta lub członka rodziny studenta odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma zostać przyznane.
7. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt 4 (samodzielność finansowa), w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, ,
d) ukończył 18 rok życia przebywając w pieczy zastępczej,
lub
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. od 1 listopada 2016 r. - 930,35 zł.,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
10. Źródłem stałego dochodu studenta może być w szczególności wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenie, a także między innymi:
 • renta po zmarłym rodzicu,
 • renta inwalidzka,
 • alimenty,
 • cykliczne zawieranie umowy zlecenia, umowy o dzieło.
11. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w całym roku kalendarzowym (osiągane przez 12 miesięcy w roku).
12. Student może otrzymywać stypendium socjalne w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.
13. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji  dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta:
 Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:
dla osoby w rodzinie – 600 zł
dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł

 (zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358)

 

 [ART 88 UST. 4 I 5 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE]:

4. "Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny".
5. "W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny."
Nie udokumentowanie źródła utrzymania rodziny powoduje wydanie decyzji o nieprzyznaniu stypendium socjalnego.

 

[WYJASNIENIE PRZEPISÓW]:
Osoby, których dochód nie przekracza ww. kwoty i korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, będą musiały dostarczyć zaświadczenie (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy). Student i członkowie jego rodziny mogą posiadać środki na utrzymanie pochodzące ze źródeł spoza katalogu określonego w przepisach (np. ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, kredytu studenckiego). Ponadto student może być utrzymywany przez inne osoby, niż wymienione w ustawie jako członkowie rodziny uwzględniani przy obliczaniu dochodu rodziny studenta (np. przez osobę pozostającą ze studentem w związku nieformalnym, dalszego krewnego). Komisja Stypendialna może przyznać stypendium dla osoby, której dochód na jednego członka rodziny jest poniżej 600 zł miesięcznie i nie posiada zaświadczenia z OPS, jeżeli złoży do wniosku pisemne wyjaśnienie i obowiązkowo załączy do wyjaśnień dokumenty potwierdzające inne źródła dochodów nie wliczających się do dochodu rodziny. Komisja Stypendialna dokonuje oceny czy wskazana przez studenta źródła utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane. (zgodnie z art. 88 ust. 5 ustawy).

 

 • OPS-y wydają takie zaświadczenia tylko wtedy, jeżeli rodzina studenta korzysta z ich pomocy.  Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego wydania.
 • Przez zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej albo z centrum usług społecznych należy rozumieć:zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. W przypadku gdy student, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny
 • Cudzoziemcy uprawnieni do pobierania świadczeń stypendialnych, również będą musieli dostarczyć odpowiednik ww. zaświadczenia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (chyba, że w kraju pochodzenia studenta nie istnieje odpowiednik polskiego OPS – wtedy to zastosowanie ma przepis art. 88 ust. 5 ustawy).

 

II. UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU:

 1. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został uzyskany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń socjalnych.
 2. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium, dochód ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka rodziny studenta, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń socjalnych.
 3. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 4. Za okoliczności powodujące utratę lub uzyskanie dochodu uznaje się odpowiednio:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego lub jego zakończenie,
 • utratę lub uzyskanie prawa do zasiłku albo stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę lub uzyskanie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej,
 • utratę lub uzyskanie zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury albo renty, renty rodzinnej albo renty socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej albo zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 398) lub rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej albo wznowienie jej wykonywania,
 • utratę lub uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego albo zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utratę lub uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • utratę lub uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

III. PONOWNE USTALENIA PRAWA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO:

Po wydaniu decyzji w sprawie stypendium socjalnego prawo do tego świadczenia jest ustalane ponownie w trakcie roku akademickiego w przypadku:
 • utraty dochodu lub uzyskania dochodu w myśl art. 3 ust. 22 i ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (szczegóły poniżej)
 • zwiększenia się liczby członków rodziny (np. narodziny dziecka),
 • zmniejszenia się liczby członków rodziny (np. śmierć członka rodziny, ukończenie 26 lat przez rodzeństwo lub dziecko studenta pobierające naukę, ukończenie lub przerwanie nauki przez rodzeństwo lub dziecko studenta w wieku do ukończenia 26 lat),
 • uzyskania przez dzieci rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta będących na ich utrzymaniu lub przez dzieci będących na utrzymaniu studenta lub jego małżonka, bez względu na wiek, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn,
 • gdy student, po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów tego samego stopnia (studentowi nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat).
Wszelkie zmiany należy zgłaszać mailowo niezwłocznie po ich nastąpieniu na adres stypendia@ignatianum.edu.pl. W tytule maila prosimy dopisać - Ponowne przeliczenie dochodu. Po zgłoszeniu zmian i pracownik COS umożliwi aktualizację oświadczenia o dochodach. Po aktualizacji dokumentu należy wypełnić nowy wniosek o stypendium socjalne. Następnie złożyć dokumenty w wersji papierowej. Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosku znajdują się tutaj. 

 

IV. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI:

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 2. Zwiększenie może zostać przyznane studentowi lub doktorantowi, w którego rodzinie wystąpiło w szczególności:
 • sieroctwo, półsieroctwo
 • bezdomność,
 • długotrwała lub ciężka choroba rodzica lub rodzeństwa studenta,
 • osiągnięcie pełnoletności w pieczy zastępczej.
 Przypadki, o których mowa w ust. 2 wymagają udokumentowania

WAŻNA INFORMACJA:

 

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;
 
 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO
Zaświadczenia – czyli dokumenty wydawane przez właściwe urzędy (np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Gminy, pracodawca itp.) - należy dołączyć do wniosku w postaci kserokopii, a oryginał okazać do wglądu. Centrum Obsługi Studenta/stypendia nie wykonuje kserokopii. 
Szczegółowe zasady ustalania dochodu i sposób dokumentowania sytuacji materialnej rodziny studenta AIK stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

I. DOKUMENTY WYMAGANE OBLIGATORYJNIE

RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
Wygenerowany z systemu USOS.
Oświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny 
Wygenerowane z systemu USOS.
Oświadczenie o okresach studiowania
Dostępny na stronie
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Dostępne w systemie USOS oraz na stronie.
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
Dostępne w systemie USOS oraz na stronie.
Zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2022 podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie można wygenerować ze strony: https://www.podatki.gov.pl/ (zaświadczenie DFU*).  

*Jeżeli student lub wnioskodawca uzyskał przychody wolne od podatku należy w e-Urzędzie  Skarbowym złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia uwzględniającego również  przychody wolne od podatku.

 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać także informację czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. karta podatkowa, ryczałt).
 • Każdy członek rodziny studenta, który ukończył osiemnasty rok życia, zobowiązany jest przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się).
Zaświadczenie członków rodziny którzy odprowadzali składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022
Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek (2022 r.), wydane przez organ emerytalno-rentowy lub inny właściwy organ.
Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) 
Tylko w przypadku jeżeli miesięczny dochód nie przekracza:
1) dla osoby w rodzinie – 600 zł,
2) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł 
Pisemne wyjaśnienie i wykazanie źródeł utrzymania rodziny w przypadku nie korzystania z pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej 
Do wyjaśnienia należy obowiązkowo dostarczyć dokumenty potwierdzające inne źródła dochodu, które nie są wliczane do stypendium socjalnego, np.
 • świadczenia rodzinne/wychowawcze,
 • oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym,
 • darowizna,
 • kredyt studencki.

 

II. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANIE/UTRATĘ DOCHODU

RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Świadectwo pracy +PIT11./ terminowa umowa zlecenie lub umowa o dzieło + PIT11. 
W przypadku utraty dochodu.
Dokument potwierdzający uzyskany dochód oraz jego wysokość (np. umowa o pracę, zaświadczenie o otrzymaniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o otrzymyniu zasiłku macierzyńskiego, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej).
W przypadku dochodu uzyskanego w 2022 r.
Dokument potwierdzający uzyskanie dochodu + zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (kwota netto) z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty po raz pierwszy.
W przypadku uzyskania dochodu w roku 2022 lub 2023 r.

 

III. DOKUMENTY WYMAGANE W ZALEZNOŚCI OD SYTUACJI ŻYCIOWEJ WNIOSKODAWCY

RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczącego studenta lub członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Zaświadczenie powinno zawierać informacje o:
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku. 
Zaświadczenia ze szkół lub odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci i rodzeństwa (do 18 roku życia) lub zaświadczenia ze szkół rodzeństwa (od 18 do 26 roku życia), będącego na utrzymaniu rodziców.
    
Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od jednego z rodziców.
 
Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – studenta.
 
Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub takiej, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.
Dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta.
Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub zaświadczenie o sprawie w toku.
 
Aktu zgonu rodzica(-ów) w przypadku śmierci rodzica(-ów).
 
Aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 
Aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
 
Akt małżeństwa studenta.
 
Odpis wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków, kopię odpisu ustanowienia rodziny zastępczej.
 
Zaświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany.
 
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
 
Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego wraz z informacją o pobieranych świadczeniach.
 
Zaświadczenia z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych i fizycznych lub nakaz płatniczy, za rok 2022.
 • w przypadku gruntów oddanych w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego – student składa kserokopie umowy dzierżawy (wraz z oryginałem do wglądu) i poświadczenie zgłoszenia do ewidencji.
 • w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - student składa kserokopie umowy dzierżawy (wraz z oryginałem do wglądu) i poświadczenie zgłoszenia do ewidencji. 
 • w przypadku gospodarstwa wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – student składa kserokopię umowę zawartą w formie aktu notarialnego (wraz z oryginałem do wglądu).
 • W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumują się.
Zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu należnych składek zdrowotnych a także zaświadczenie o pobieranych lub niepobieranych zasiłkach chorobowych za rok poprzedzający złożenie dokumentów. 
W przypadku rodzin rolniczych.
Przetłumaczone na język polski zaświadczenie odpowiednika polskiego urzędu skarbowego, a w przypadku braku w danym państwie takiego urzędu, zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiągniętych dochodów oraz o wysokości podatku i obowiązkowych składek na ubezpieczenia.
Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.
 
Przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów. 
Jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądy ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem. 
Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego.
 
Pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia sytuacji życiowej wnioskodawcy oraz jego rodziny.
np. zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej za poprzedni rok, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej lub decyzję o nieprzyznaniu ww. renty, przelewy itp...

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD UPRAWNIONYCH CUDZOZIEMCÓW

RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Dokument potwierdzający uprawnienia do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Zgodnie z art. 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., np:
 • Karta Polaka;
 • Karta stałego pobytu.

 

WAŻNA INFORMACJA:

 
 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;
 
 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

STYPENIUM REKTORA

 

I. WNIOSEK:

 Student składa wniosek (wygenerowany z systemu USOS) o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 oraz:

1) W przypadku ubiegania się o stypendium rektora na podstawie średniej* uzyskanej na innej uczelni, konieczne jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskaną w poprzednim roku studiów średniej ocen z dokładnością do 2-go miejsca po przecinku;

 

 • *UWAGA studenci 1. roku studiów II stopnia – pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna do dwóch miejsc po przecinku z dwóch poprzednich semestrów. Pozostałe roczniki - średnia ważona.
2) kserokopie zaświadczeń (oryginały do wglądu) potwierdzające zdobyte przez studenta osiągnięcia przedłożone w postaci ponumerowanych załączników do wniosku. 1) W przypadku ubiegania się o stypendium rektora na podstawie średniej* uzyskanej na innej uczelni, konieczne jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskaną w poprzednim roku studiów średniej ocen z dokładnością do 2-go miejsca po przecinku;

Wzór zaświadczenia o udziale w projekcie badawczym

Wzór zaświadczenia  o odbyciu praktyk

Wzór zaświadczenia do celów stypendialnych

3) Oświadczenie o okresach studiowania pobrane z USOSweb lub ze strony

II. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
2. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 •  medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
2. Student kolejnych lat studiów może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, jeżeli posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów uzyskane w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej, tj. w terminie określonym w corocznym Zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, przez co rozumie się wysoką średnią ocen (co najmniej 4.0), ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
3. Stypendium rektora otrzymuje 9% najlepszych studentów, spośród wszystkich studentów zapisanych na semestr, na danym kierunku studiów, spośród studentów stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie, z zachowaniem podziału na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Za 100% studentów uważa się wszystkich wpisanych studentów na rok akademicki, na danym kierunku oraz stopniu studiów na dzień 20 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym. 
4. Jeżeli liczba studentów na danym kierunku studiów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.
5. W przypadku gdy 9% najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie matematyczne w dół do liczby całkowitej.
6. Wyłanianie grupy najlepszych studentów odbywa się na drodze rankingu wniosków. Listy rankingowe sporządzane są odrębnie dla każdego kierunku oraz stopnia studiów.
7. Wniosek oceniany jest metodą punktową. Za średnią ocen, za każde udokumentowane osiągnięcia i aktywności naukowe, artystyczne i sportowe przyznawana jest określona liczba punktów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
8. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie, Komisja Stypendialna (dalej KS) wzywa studenta do uzupełnienia braków formalnych. KS  może wezwać studenta do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do przedłożonych zaświadczeń. Niezłożenie w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień skutkuje odmową przyznania punktów za dane osiągnięcia.
9. Suma punktów uzyskana przez wnioskodawcę decyduje o pozycji w rankingu wniosków. W przypadku wniosków o takiej samej liczbie punktów o miejscu w rankingu decyduje wyższa średnia ocen. Jeżeli ustalając liczbę 9% studentów danego kierunku i stopnia studiów, w rankingu znajdą się studenci z taką samą liczbą punktów, która spowodowałoby przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 5, wówczas żaden z tych studentów nie jest uprawniony do otrzymania stypendium.
10. KS może zmienić decyzję dotyczącą nieprzyznania stypendium rektora w przypadku, gdy pozostaną środki finansowe przeznaczone na ten cel.
11. W postępowaniu o przyznanie stypendium rektora uwzględnia się średnią ocen, osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne uzyskane jedynie w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania stypendium.
12. Stypendium rektora nie otrzyma student, który w roku akademickim z którego tworzony jest ranking, powtarzał rok studiów lub korzysta z warunkowego zaliczenia przedmiotu w roku akademickim na który wnioskuje o przyznanie świadczenia.

 

Szczegółowe informacje o stypendium rektora znajdują się w Regulaminie.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

I. WNIOSEK:

 • Student składa wniosek (wygenerowany z systemu USOS), kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie o okresach studiowania.
 • UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku w USOSweb należy zarejestrować w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest uwzględniona od stopnia niepełnosprawności:
 • stopień lekki,
 • stopień umiarkowany,
 • stopień znaczny.
2. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. W takim przypadku stypendium jest wypłacane od następnego miesiąca, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia.
   
5. Student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.

 

III. KTO WYDAJE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełnosprawności.
Stopnie niepełnosprawności:
1. Lekki - orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (oraz celowości przekwalifikowania).
2. Umiarkowany - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (wyd. 1.01–16.08.1998 r.).
3. Znaczny - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 
UWAGA!
Obowiązkiem studenta jest dostarczenie NOWEGO orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na miesiąc przed upłynięciem terminu ważności starego orzeczenia. W przypadku niedostarczenia nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wstrzymuje się dalsze przyznawanie świadczenia stypendialnego.
 
ZAPOMOGA

I. WNIOSEK:

Student składa wniosek o przyznanie zapomogi (wygenerowany z systemu USOS). Zdarzenie stanowiące podstawę ubiegania się o zapomogę student jest zobowiązany udokumentować. Do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o okresach studiowania,
 • pisemne oświadczenie o składzie rodziny,
 • zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny za ostatnie 3 miesięce (nie dotyczy osób pobierających stypendium socjalne),
 • kserokopię dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, a oryginały okazuje się do wgladu (np. umowy, faktury, zaświadczenia, akty itp.)

WAŻNA INFORMACJA:

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;

 

 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności na skutek:
1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa,
2) poważnej choroby studenta lub członka rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa (np. choroba onkologiczna, przewlekła choroba serca, zawał serca),
3) śmierci członka rodziny,
4) przewlekłości postępowania o przyznanie renty,
5) kradzieży,
6) klęski żywiołowej.
2.  Sytuacja przejściowa oznacza, że uzyskana zapomoga jest w stanie (całkowicie lub chociażby w niewielkim stopniu) pomóc w powrocie do stanu sprzed powstania zdarzenia.
4. O zapomogę można się ubiegać w terminie trzech miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.
5. Student może otrzymać zapomogę tylko dwa razy w ciągu roku akademickiego.
6. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę w toku studiowania.
7. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. 
8. Wniosek o zapomogę złożony po 10 dniu miesiąca zostanie rozpatrzony w następnym miesiącu po złożeniu wniosku.
STYPENDIUM MNiSW DLA STUDENTÓW
1. Rektor, może złozyć wniosek o przyznanie stypendium dla studentów, którzy wykażą znaczne osiągnięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia
 
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO
Studenci samodzielnie wprowadzają swój numer konta bankowego do USOSweb, po wprowadzeniu numeru nie ma możliwości jego modyfikacji. W celu zmiany tego numeru należy złożyć do COS wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego. Wniosek można :
 • należy złożyć osobiście w siedzibie COS/Sekcja Rekrutacji i Stypendiów,
 • przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UIK w systemie ePUAP,
 • przesłać podpisane osobiście dokumenty przesyłką pocztową.